• (0372) 252 10 49
  • Merkez, Zonguldak

Haber Detayı

KULÜPLERİN FUTBOL DALINDA TESCİLİ

kuluplerin futbol dalinda tescili

KULÜPLERİN FUTBOL DALINDA TESCİLİ TALİMATI I. GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 – AMAÇ Bu Talimat; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilen spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin futbol dalında Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde tescilleri, bu kapsamda futbol şubelerinin şirketleşme, birleşme ve devirleri ile futbol dalında isim, unvan, logo ve amblem değişikliklerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 – TANIMLAR Bu Talimattaki; a) Bakanlık: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, b) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu, c) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, ç) Bölge Müdürlüğü: Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerini, d) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nda belirlenen koşulları taşıyan ve TFF tarafından futbol dalında tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve/veya spor anonim şirketlerini, e) ASKF: Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’na bağlı illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu, f) Futbol Dalı: Spor kulübü veya spor anonim şirketine ait olan amatör ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü şubeyi, g) Sezon: Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler arasındaki süreyi, ğ) Spor Anonim Şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi, h) Spor Kulübü: Spor faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini, ı) Yarışma Hakkı: Kulüplerin futbol dalında prensip olarak düşme-çıkma kriterlerine bağlı olarak yarışarak kazandıkları ve bulundukları ligler ve kupalar ile sair organizasyon türlerindeki müsabakalara iştirak edebilme hakkını ifade eder. II. KULÜPLERİN FUTBOL DALINDA TESCİLİ İLE İSİM, RENK, LOGO VE AMBLEMLERİ MADDE 3 – KULÜPLERİN FUTBOL DALINDA TESCİLİ (1) Futbol faaliyetlerine katılacak kulüplerin, 7405 sayılı Kanun ile bu kapsamda çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak tescilini yaptırmış olmaları, bu Talimatta belirlenen koşulları taşımaları ve TFF tarafından futbol dalında tescil edilmeleri zorunludur. (2) Futbol dalında ilk kez tescil edilecek kulüpler ile futbol dalında tescil edilen kulüplerin isim, renk, amblem ve logo değişiklikleri, yer değiştirmeleri ve şirketleşmesi, birleşmesi ve mal varlığının devri işlemlerinin sportif dürüstlük ilkeleri ile sportif başarı kriterine aykırı olması veya sportif rekabeti engelleyecek şekilde yarışma hakkının devri sonucunu doğurması halinde, futbol dalında TFF tarafından tescil edilmez. (3) Kulüplerin futbol dalında TFF tarafından tescilleri için aşağıdaki belgelerin TFF’ye ibraz edilmesi gereklidir: a) Kulübün Bakanlık nezdinde tescilli olduğunu gösterir belge, b) İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış kulüp tüzüğü veya esas sözleşme, c) Kulübün en son yapılmış olan genel kurul toplantı tutanağı, ç) Kulüp, kamu kurumu, eğitim kurumu veya özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor ise bu kurum veya kuruluşlardan alınmış izin belgesi, d) Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’lerden alınacak olan ve örneği bu Talimatın Ek-4’ünde yer alan referans belgesi, e) Kulübün futbol dalına katılımına ilişkin yönetim kurulu kararı, f) Kulübün futbol faaliyetlerini yürüteceği tesislerin bilgileri, g) Bu Talimatın Ek-1’inde yer alan taahhütname, ğ) Bu Talimatın Ek-2’sinde yer alan bilgi formu. h) TFF tarafından istenecek diğer belgeler. (5) TFF tarafından belirlenen kriterleri haiz olmayan ve ekli taahhütname (EK-1) dahil istenen belgeleri süresinde vermeyen veya TFF tarafından belirlenecek tescil ücretini ödemeyen kulüplerin futbol dalında tescil işlemleri yapılmaz. (6) Kulüplerin bu Talimatta belirtilen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybetmesi halinde, o kulübün futbol dalında tescili iptal edilebilir. MADDE 4 – FUTBOL DALINDA TESCİL İŞLEMLERİ (1) Kulüplerin futbol dalında tescil başvuruları TFF tarafından incelenir, durumlarına göre futbol dalında tescili uygun görülen kulüpler için örneği bu Talimatın Ek-3’ünde yer alan uygunluk belgesi düzenlenir. (2) Futbol dalında tescil işlemleri, her yıl belirlenen tescil ücretinin TFF hesabına yatırılmasından sonra yapılır. (3) Futbol dalında tescil edilen kulübe bir kulüp kodu numarası verilir. (4) Futbol dalında tescil edilen kulüpler, FIFA, UEFA ve TFF’nin Kanun, Statü, Talimat ve diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacaklarını, TFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip bu kurulların spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kesinleşen kararlarına uyacaklarını, bu kurulların spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kesinleşen kararlarına karşı hiçbir idari ve adli yargıda, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurmayacaklarını, aksi halde futbol dalında tescillerinin iptal edileceklerini kabul ederler. MADDE 5 – KULÜPLERİN İSİMLERİ, RENK, AMBLEM VE LOGOLARI (1) Futbol dalında tescil edilmiş bir kulüp ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer isim, amblem, logo veya diğer ayırıcı işaretleri kullanan kulüpler futbol dalında tescil edilemez. (2) Kulüpler futbol dalında iştirak edecekleri müsabakalara ilişkin lige katılım isimlerini TFF’ye bildirmek zorundadır. Kulüpler aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer lige katılım isimleri ile müsabakalara katılamaz. (3) Kulüplerin üçüncü kişilerle imzalayacağı sponsorluk veya reklam sözleşmeleri çerçevesinde iştirak edecekleri müsabakalara ilişkin lige katılım isimlerini değiştirmek istemeleri halinde, talebe ilişkin başvuru dilekçesi ile birlikte sponsorluk veya reklam sözleşmesi sureti ve talep hakkındaki yönetim kurulu kararının noter onaylı suretinin TFF’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Belgelerin incelenmesi neticesinde gerekli koşulların sağlanması halinde sponsorluk veya reklam sözleşmesinde belirtilen sponsorluk ismi başvuran kulübün lige katılım ismine eklenir. (4) Futbol dalında kulüpler tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde yer alan ve Bakanlık’a bildirmiş oldukları renk, amblem, logo ve diğer ayırıcı işaretleri TFF’ye bildirmek zorundadır. MADDE 6 – İSİM, RENK, AMBLEM VEYA LOGO DEĞİŞİKLİĞİ (1) İsim, renk, amblem veya logo değişikliği yapan kulüplerin bu değişiklikleri futbol dalında kullanabilmeleri için aşağıda belirtilen evrak ve belgeleri TFF’ye göndermek zorundadırlar: a) İsim, renk veya amblem değişikliğine ilişkin tüzüğün veya şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin kabulüne dair ilgili Bakanlık veya il müdürlüğü yazısı, b) Bu Talimatın Ek-3’ünde yer alan bilgi formu, c) TFF tarafından istenecek diğer belgeler. (2) İsim, renk, amblem veya logo değişikliklerinin futbol dalında kullanılabilmesi için TFF’ye sunulması ve belirlenmesi halinde başvuru ücretini yatırılması zorunludur. (3) Herhangi bir nedenle sona eren, feshedilen veya Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilen kulüplerin futbol dalındaki isimleri, ancak sportif dürüstlük ilkeleri ile sportif başarı kriterine uygun olması ve sportif rekabeti engelleyecek şekilde yarışma hakkının devri sonucunu doğurmaması koşuluyla futbol dalında kullanılabilir. MADDE 7 – TÜZÜK VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN TFF’YE BİLDİRİLMESİ (1) Futbol dalında tescil edilen kulüpler, TFF’ye ibraz ettikleri tüzük veya esas sözleşmelerinde değişiklik yapması halinde, değişikliğe ilişkin il müdürlüğü izninin verildiği tarihten itibaren 1 hafta içerisinde aşağıdaki belgeleri TFF’ye ibraz etmek zorundadır. a) Tüzük veya esas sözleşme değişikliğinin kabul edildiğini gösterir kulüp genel kurul kararı, b) Tüzük veya esas sözleşmenin değiştirilmiş şekli, c) Tüzüğün veya esas sözleşmenin değiştirilen maddelerinin kabul edildiğine dair il müdürlüğü yazısı, ç) Bu Talimatın Ek-2’sinde yer alan bilgi formu. MADDE 8 – KULÜBÜ TEMSİL YETKİSİ VE YÖNETİM KURULLARININ BİLDİRİLMESİ (1) Kulüpler, Yönetim Kurullarını ve Yönetim Kurulu değişikliklerini 30 gün içerisinde TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimde kulüp genel kurul kararı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile imza sirküleri ve ayrıca spor anonim şirketleri için kararın ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi suretini de eklenmek zorundadır. Bildirime ilişkin belgede üyelerin adresleri ile telefon ve faks numaralarının, elektronik posta adreslerinin bulunması gereklidir. (2) TFF nezdinde kulübü temsil edecek kişilerin, Yönetim Kurulu üyesi veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen kulüp üyesi ya da görevlisi olması gerekir. MADDE 9 – SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA YASAĞI (1) Futbol dalında tescillerine izin verilen kulüpler, toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve siyasi partilere maddi yardımda bulunamazlar. (2) Bu maddenin ihlali halinde, kulüplerin futbol dalındaki tescilleri TFF tarafından iptal edilir. MADDE 10 – KULÜPLERİN DENETİMİ VE YAPTIRIMLAR (1) Kulüplerin, TFF Statüsü, Talimat ve düzenlemelerine uygun olarak faaliyette bulunup bulunmadıkları TFF tarafından denetlenir. (2) TFF, kulübün TFF mevzuatına veya hukuka aykırı faaliyette bulunduğunu tespit etmesi halinde, ihlalde bulunan kulübü ihlalin sona erdirilmesi için uyarır. İhlalin devamı halinde ise TFF Statüsü 14. maddesi uyarınca kulübün üyeliğinin askıya alınmasına karar verilebilir. Ayrıca Talimatlara aykırı hareket kapsamında TFF’nin yetkili disiplin kurullarınca ilave yaptırımlar da uygulanabilir. III. KULÜPLERİN ŞİRKETLEŞMESİ, BİRLEŞMESİ VE MAL VARLIĞININ DEVRİ MADDE 11 – GENEL HÜKÜMLER (1) Kulüplerin şirketleşme, birleşme ve mal varlığının devri işlemlerinin 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin TFF tarafından futbol dalında tescili zorunludur. Kulüplerin, FIFA ve UEFA’nın sportif dürüstlük ilkeleri ile sportif başarı kriterine aykırı olacak veya sportif rekabeti engelleyecek şekilde yarışma hakkının devri sonucunu doğuracak şekilde başka bir kulüple birleşmeleri, şirketleşmeleri veya mal varlığını devretmelerine yönelik işlemleri TFF tarafından futbol dalında tescil edilmez. (2) Şirketleşme, birleşme ve mal varlığının devri halinde, devrolunan kulübün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan kulübe geçer. Bununla birlikte, şirketleşme ve mal varlığının devri halinde devreden kulüp devralan kulüp ile birlikte devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla müteselsil olarak sorumludur. (3) Devrolunan kulübe ait sportif tarihçe ve sportif başarı, FIFA ve UEFA’nın sportif başarı kriterine aykırı olmaması ve sportif rekabeti engelleyecek şekilde yarışma hakkının devri sonucunu doğurmaması şartıyla, şirketleşme, birleşme ve mal varlığının devri halinde devralan kulübe geçmiş sayılır. (4) Devrolunan kulübün futbolcu ve görevlilerinin tescilleri devralan kulübe geçer. (5) Devralan kulüpler, lige katılımda veya tescil edilen isminde devrolunan kulüp izlenimini verecek herhangi bir değişiklik yapamaz. (6) Şirketleşme, birleşme ve malvarlığının devir işlemlerinin futbol dalında tescili için, devralan ve devralınan kulüplerin, 7405 sayılı Kanun uyarınca birleşme veya mal varlığının devri işlemlerini gerçekleştirmesi, bu Talimatta istenilen belgeleri tamamlayarak birleşme veya malvarlığının devri gerekçelerini de içeren birer dilekçe ile TFF’ye başvuruda bulunması zorunludur. (7) Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, liglerin tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilir. Bu kapsamda Bakanlık nezdinde yapılacak başvuruların ilgili ligin yeni sezon müsabaka programının belirlendiği tarihten en geç on beş gün öncesine kadar yapılması zorunludur. MADDE 12 – FUTBOL ŞUBESİNİN ŞİRKETLEŞMESİ VE DEVRİ (1) Şirketleşme ve devir işlemlerinin futbol dalında TFF’ye tescil ettirilebilmesi için ilgili başvurunun 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık nezdinde tescil edildiğine dair onay yazısı ve bu Talimatın 11’inci maddesinde belirtilen koşulların sağlanması zorunludur. (2) Bir kulübün bünyesindeki futbol şubesinin kurulmuş veya kurulacak bir spor kulübü veya spor anonim şirketine devretmesinin futbol dalında tescil edilebilmesi için aşağıdaki belgeleri TFF’ye ibraz etmesi zorunludur: a) Devredilen futbol şubesinin aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak devrine, devralan spor kulübünün veya spor anonim şirketinin devreden spor kulübü ile birlikte devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla müteselsil olarak borçlardan sorumlu olduğuna ve mal varlığının devri sözleşmesinin onaylandığına ilişkin genel kurul kararı, b) Devreden kulübün alacak ve borç durumunu gösterir son bilânçosu, c) Taraflar arasında imzalanan devir sözleşmesi ç) TFF tarafından gerekli görülecek diğer belgeler. (3) Bir kulübün, başka bir kulübün futbol şubesini devralmasına ilişkin işlemlerin futbol dalında TFF’ye tescil ettirilebilmesi için aşağıdaki belgeleri TFF’ye ibraz etmesi zorunludur: a) Başvuru dilekçesi, b) Kulübün 7405 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık nezdinde tescil edildiğine dair belge, c) İçerisinde futbolla ilgili her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren tüzüğü/esas sözleşmesi, ç) Spor anonim şirketleri için pay defterinin noterden onaylı sureti, d) Kulübe ait imza sirküleri, e) TFF’ye hitaben noterden tanzim olunacak taahhütname (EK-1), f) Devredilen spor dallarının aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak devrine, devralan kulübün devreden kulüp ile birlikte devir kararının tescilinden önce doğmuş veya borçları doğuran sebepler tescil tarihinden önce oluşmuş bulunmak kaydıyla müteselsil olarak bu borçlardan sorumlu olduğuna ve mal varlığının devri sözleşmesinin onaylandığına ilişkin genel kurul kararı, g) Devralan kulübün alacak ve borç durumunu gösterir son bilânçosu, ğ) TFF tarafından gerekli görülecek diğer belgeler. MADDE 13 – KULÜPLERİN BİRLEŞMESİ (1) Birleşme işlemlerinin futbol dalında TFF’ye tescil ettirilebilmesi için birleşme başvurusunun iş Talimatın 11’inci maddesinde belirtilen koşulları sağlanması ve aşağıdaki belgeleri TFF’ye ibraz etmesi zorunludur: a) Başvuru dilekçesi, b) Birleşmenin 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Bakanlık nezdinde tescil edildiğine dair onay yazısı, c) Birleşmeye ilişkin kulüplerin yönetim kurulu kararları, ç) Taraflar arasında imzalanan birleşme sözleşmesi, d) Birleşme sözleşmesinin onaylandığına ilişkin spor kulüplerinin genel kurul kararları, e) Kulüplerin aktif ve pasiflerinin yer aldığı son bilançoları, f) Bakanlığa ibraz edilen birleşme raporunun bir sureti, g) Bakanlığa ibraz edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre defter tutan spor kulüplerinde birleşmeye esas finansal tabloların ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutan spor kulüplerinde ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunun bir sureti, ğ) TFF tarafından gerekli görülecek diğer belgeler. MADDE 14 – KULÜPLERİN MÜLKİYETİ (1) Gerçek veya tüzel kişiler, aynı ligde yer alan birden fazla kulübü yönetemez, aynı ligde yer alan birden fazla kulübün hissedarı veya yönetim kurulu üyesi olamaz, aynı ligde yer alan birden fazla kulüpte doğrudan veya dolaylı hakimiyeti bulunamaz. (2) Birinci fıkrada belirtilen ilkelere aykırı şekildeki kulüpler aynı ligdeki müsabakalara iştirak edemezler. (3) Ayrı liglerde takımları bulunan söz konusu kulüplerden birinin sportif başarı göstererek bir üst lige çıkması halinde, aynı ligde müsabakalara iştirak etme hakkını kazanacaksa, bu kulüp bir üst lige çıkamaz. Ayrıca başarısının gerektirdiği herhangi bir ayni veya nakdi getiri bir sonraki sırada bulunan kulübe verilir. Bu halde, puan durumuna göre bu kulübün altında bulunan kulüp bir üst lige çıkma hakkını elde eder. TFF tarafından düzenlenen kupa müsabakalarında da bu türden takımlar aynı gruplarda yer alamazlar. IV. MÜSABAKALARA KATILMA MADDE 15 – VİZE İŞLEMLERİ (1) Kulüpler her yıl müsabakalara katılmak için vize işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Sadece amatör liglerde yarışan kulüplerin vize başvurularında ASKF’ların referansı aranır. MADDE 16 – MÜSABAKALARA KATILMA ZORUNLULUĞU (1) Futbol dalında tescillerine izin verilen kulüpler ilk yıl illerinde düzenlenen Gençler kategorilerindeki liglerden en az birine katılmak zorundadırlar. İkinci yıl illerinin Büyükler kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmaları zorunlu olduğu gibi Gençler kategorisindeki müsabakalara katılmaları da zorunludur. Futbol dalında tescili yapılan kulübün bulunduğu ilde Gençler kategorisinde lig bulunmuyorsa veya kulüp askeri güç, üniversite kulübü ise illerindeki Büyükler kategorisinin en alt ligine katılabilirler. Federasyon uygun gördüğü takdirde kulübe, Gençler kategorisindeki liglerden en az birine katılması şartıyla aynı sezon içinde Büyükler kategorisinin en alt kümesindeki lige katılma izni verebilir. (2) Profesyonel liglerde takımı bulunan kulüpler 15-21 yaşları arasında 2, 10-14 yaşları arasında 1 olmak üzere en az üç kategoride müsabakalara katılmak zorundadır. (3) Lige katılacağını bildirdiği halde katılmayan takımlar, katılmadıkları kategoride bir alt lige düşerler. Kayıtlı olduğu ilde bir alt kategori yoksa bir sonraki sezon lige alınmazlar. (4) Taahhüt ettikleri futbol faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan kulüplerin futbol dalındaki tescilleri TFF tarafından iptal edilir. V. SON HÜKÜMLER MADDE 17 – TALİMATTA DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR Bu Talimatta hükme bağlanmamış hususlarda TFF Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir. MADDE 18 – YÜRÜRLÜK TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 08.12.2022 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen bu Talimat, TFF’nin resmi internet 15.12.2022 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. MADDE 19 – YÜRÜTME Bu Talimatı TFF Yönetim Kurulu yürütür. MADDE 20 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER Bu Talimatla, 05.05.2009 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek, TFF’nin resmi internet sitesinde 01.06.2009 tarihinde yayınlanan Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda tescilli olan kulüpler, 7405 sayılı Kanunun Geçici madde 1/5 hükmü uyarınca hukuki yapılarını Kanunda belirtilen süre içerisinde Kanun ve mevzuata uygun hale getirir. Kulüplerin bu kapsamda yaptıkları isim değişikliklerinde TFF tarafından herhangi bir bedel alınmaz.

EK 1 – TAAHHÜTNAME Kulübümüzün futbol dalında tescili halinde;

1) FIFA, UEFA ve TFF’nin Kanun, Statü, Talimat ve diğer ilgili tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımızı ve ilgili statülerde belirtildiği şekliyle İsviçre’nin Lausanne şehrinde bulunan Spor Tahkim Mahkemesi’ni (Court of Arbitration for Sports – CAS) tanıdığımızı ve kendi üyelerimizin, kulüplerimizin, yetkililerimizin, futbolcularımızın ve görevlilerimizin de bunlara uymasını temin edeceğimizi;

2) TFF tarafından düzenlenecek profesyonellik kriterleri ile lig statülerini kabul ettiğimizi;

3) TFF’nin yargı kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımızı; bu kurulların spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kesinleşen kararlarına karşı hiçbir idari ve adli yargıda temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurmayacağımızı;

4) Yukarıdaki taahhütlerimize aykırı hareket ettiğimiz takdirde futbol dalındaki tescilimizin iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul, taahhüt ve beyan ederiz.

Kulübün Adı

Tarih- Kaşe - İmza

Başkan

                Üye                                                                             Üye                                                              Üye     

     

                 Üye                                                                            Üye                                                               Üye

EK 2 – BİLGİ FORMU

KULÜBÜN : İsmi : .......................................................

Rengi : .......................................................

Ayırıcı İşareti (Amblem) : .......................................................

İli – İlçesi : .......................................................

Faaliyet Göstereceği Yer : .......................................................

İdari Merkezinin Adresi : .......................................................


Kulübün Resmi Web Adresi :……………………………………

Lokal Binasının Adresi : .......................................................

Saha ve Tesislerin Cinsi ve Yeri : .......................................................

Tüzüğün Tasdikine dair Valilik Yazısı: .......................................................

Kulübün kurulmasına dair, bağlı bulunduğu kuruluşun izin belgesi: .......................................................

Bu bölüm Federasyonca doldurulacaktır.

TESCİL TARİHİ : .......................................................

RENK/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ : .......................................................

Özel ve Resmi Müessese ve Askeri Spor Kulüpleri tarafından doldurulacaktır.

EK 3 – UYGUNLUK BELGESİ

Aşağıda ili – ilçesi yazılı spor kulübünün, Kulüplerin Futbol Dalında Tescili Talimatı’nın 4. maddesinde yer alan kriterleri haiz olduğu yapılan inceleme sonucunda belirlendiğinden iş bu “UYGUNLUK BELGESİ” tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

                                                                                                                                                              /          / 202

               Üye                                                                  Üye                                                           Üye

         Adı – Soyadı                                               Adı – Soyadı                                               Adı – Soyadı

             İmza                                                             İmza                                                               İmza

1- Kulübün İsmi: 

2- İli – İlçesi:

3- Tesis Durumu : (İzahlı olarak belirtilecektir.)

4- Faaliyete katılacağı kategori hakkında bilgiler:

5- Talimata uygun olmayan hususlar:

Tasdik Olunur

     . /        / 202

Amatör İşler Kurulu

EK 4 – REFERANS BELGESİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

Tescil Edilecek Kulübün : İsmi :

İl – İlçe : 

Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü Referans işlemlerini tamamlamıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

................. A.S.K.F. Başkanlığı

Tarih- Kaşe- İmza